avatar of 许宇 Leo Xu

许宇 Leo Xu

许宇目前担任卓纳画廊 David Zwirner 的资深总监,负责香港空间及其亚洲的事务和发展。在此之前,他曾在上海创办画廊 Leo Xu Projects。

Powered by Typlog